درباره من

لیسانس مدیریت جهانگردی- ایرانگرد

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم