درباره من

دوسش دارم

اردبیل

اردبیل

شهرستان اردَبیل از شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی کشور است. اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. شهر اردبی...

اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم

اردبیل

اردبیل

شهرستان اردَبیل از شهرهای ایران و مرکز استان اردبیل در شمال غربی کشور است. اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. شهر اردبی...

اطلاعات| نقشه | مسیر