درباره من

در آرزوی فردای بهتر برای همه خوبان کره خاکی

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم