درباره من

دوسش دارم

تهران

تهران

تهران از شهرستانهای استان تهران است و در شمال ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز - از آذربایجان تا خراسان با جهت غربی – شرقی - قرار دارد. تهران از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان اطلاعات| نقشه | مسیر

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم