درباره من

...

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم