درباره من

عقاید

خیلل قشنگ و بکر هستش حتما با یه گروه برید نه مثل ما دو نف...اطلاعات بیشتر

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم