شاید این مکان شگفت انگیز مغز زمین باشد !

شاید این مکان شگفت انگیز مغز زمین باشد !

مرداب سن‌فرناندو در پارک طبیعی باهیادکادیز اسپانیا 105 کیلومتر مربع وسعت دارد و در نگاه اول، تصویری از بزرگ‌ترین بافت مغز جهان را به ذهن متبادر می‌کند.
زمین‌های مرطوب، نواحی ساحلی، جنگل‌های کاج و نیزارهای این پارک از یک سو توسط رود گوادالت تغذیه شده و در سوی دیگر به اقیانوس اطلس محدود می‌شوند. الگوهای فراکتالی تداعی‌گر بافت مغز در محدوده کشندی واقع شده‌اند، جایی‌که با جزر و مد آب پدیدار و ناپدید می‌شود. این تصویر در شرایط جزر آب گرفته شده است.
به‌گفته کریستوبال سرانو، عکاس این عکس، رنگ‌های این تصویر واقعی است و هیچ دست‌کاری در آنها انجام نشده است. رنگ نواحی سبزرنگ از جلبک‌های اولوا است که به آن‌ها کاهوی دریایی هم گفته می‌شود. نواحی دورتر با لجن پوشیده شده و از آن‌جا که اکسیژن موجود در این محیط کم است، باکتری‌های گوگردی ارغوانی‌رنگ در آن‌جا به وفور یافت می‌شوند و به همین دلیل آن‌جا سرخ‌رنگ دیده می‌شود.
شاید این مکان شگفت انگیز مغز زمین باشد !
شاید این مکان شگفت انگیز مغز زمین باشد !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]