شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کتیبه تاریخی تنگ خشک سیوند
تنگ خشک در کنار جاده آسفالته سیوند بین تخت جمشید و پاسارگاد قرار دارد.تخته سنگ بزرگی به ابعاد 3*4 متر و بلندی 80 سانتیمتر در تنگ خشک قرار دارد که نبشته هایی به خط پهلوی کتابی و سطرهای عمودی در سه طرف آن کنده شده است.هر سه نبشته آسیب دیده اند و تقریبا ناخوانا هستند. در حدود بیست متری سنگ نبشته دار در شیب رو به بالای کوه حوض سنگی آسیب دیده ای به بزرگی 100*150 و عمق 50 سانتیمتر با تراشی خشن وجود دارد که احتمالا یک گور بوده است.نبشته سوم متاسفانه قابل خواندن نیست. نبشته‌های اول و دوم مربوط به بخشیده شدن منطقه ای پر باغ از سوی کسی به نام فرخ پسر نرمان است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]