مراسم جن گیری در کلمبیا

مراسم جن گیری در کلمبیا

جن گیری تلاش برای خارج کردن جن، شیطان یا ارواح شرور از شخص یا محلی است که باور دارند مورد تسخیر قرار گرفته‌است. کسی که جن گیری را انجام می‌دهد، جن گیر خوانده می‌شود؛ و غالباً شخصی روحانی می‌باشد که توسط کلیسا این تعلیمات، تواناییها و قدرتها را فرا گرفته‌است.
با وجود اینکه مراسم جن گیری کاتولیک ها، به ندرت دیده میشود و فقط برخی از کشیش‌ها آن را انجام می‌دهند، اما در آمریکای لاتین این کار را به صراحت انجام می‌دهند.
برای مثال "برادر هِرمس" خودش را یک جن گیر می‌نامد و ادعا می‌کند که سالها است جن گیری را به منظور مقاصد شفابخش انجام داده است.
مراسم جن گیری در کلمبیا
مراسم جن گیری در کلمبیا
مراسم جن گیری در کلمبیا
مراسم جن گیری در کلمبیا
مراسم جن گیری در کلمبیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]