دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

مجتمع بانک مسکن دارای درسال 1382 عملیات ساختمانی به اتمام رسید. این مجتمع دارای 40واحد در 3بلوک چهار واحدی، دو بلوک تک واحدی، یک بلوک دو واحدی، 6بلوک سه واحدی ساخته شده است که درمجموع 14 بلوک که یک واحد سه خوابه ،هشت واحد دوخوابه، پنج واحد تک خوابه دارای نیم طبقه و مابقی واحدها تک خواب می‌باشد .
دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود
دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود
دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]