آیا تو چنان که می‌نمایی هستی

آیا تو چنان که می‌نمایی هستی

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می‌نمایی هستی
(خیام)- نیشابور
آیا تو چنان که می‌نمایی هستی
آیا تو چنان که می‌نمایی هستی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]