تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)

تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)

تبریز :
این شهر پایتخت سیاسی ایران در زمان خوارزمشاهیان، ایلخانان، چوپانیان، جلایریان، اتابکان، قراقویونلوها، آق‌قویونلوها، صفویان و قاجاریان (پایتخت دوم) بوده و اوج شکوفایی آن مربوط به دورهٔ ایلخانان است که در این زمان، پایتخت قلمرویی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بوده‌است. در میان پایتخت‌های ایران در طول تاریخ، دفعات پایتختی تبریز بیش از هر شهر دیگری بوده‌است.
تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)
تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)
تبریز ، شهرک شهید رشدیه ، مسجد امام علی(ع)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]