بهشتی کوچک در کویر ایران

بهشتی کوچک در کویر ایران

باغ دولت آباد میراث سرسبز کویرنشینان
باغ دولت آباد یزد به سال ۱۱۶۰ هجری قمری توسط محمدتقی خان بافقی که به خان بزرگ معروف بوده، ساخته شده است.
این بنای تاریخی در دوره‌‌های افشاریه و زندیه شامل عمارت سردر، ساختمان هشتی و بادگیر، عمارت بهشت آیین و تالار آینه، عمارت تهرانی، آب انبار دو دهانه و باغ و با دو ساختمان زمستانی و تابستانی ساخته شده است.
ساختمان‌های باغ، خصوصی و عمومی بوده اند که ساختمان خصوصی برای انجام کارهای حکومتی بوده است.
اقامتـگاه زمسـتانی خانواده در باغ خصوصی رو به تابش جنوب قرار گرفته است در طرف دیگر، اقامتگاه تابستانی قرار دارد که در سایه بنا شده و از آزار هوای بسیار گرم فارغ است و به وسیله پنج حوض و نسیمی که در بادگیر می‌وزد، خنک می‌شود.
بهشتی کوچک در کویر ایران
بهشتی کوچک در کویر ایران
بهشتی کوچک در کویر ایران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]