بلندترین طاق سنگی در ایران

بلندترین طاق سنگی در ایران

طاق سنگی- خضری دشت بیاض-خراسان جنوبی.
جاده گناباد به قاین- 12 کیلومتری غرب خضری در دامنه جنوبی کوههای شمالی روستای ثغوری که در اصل دهانه غار پارس یا فارسان بوده که در زلزله سال 47 سقف آن فروریخته و این طاق بزرگ بجا مانده است.
عکاس آقای رونقی
بلندترین طاق سنگی در ایران
بلندترین طاق سنگی در ایران

یونس حسینی

یونس حسینی پنجشنبه 2 مهر 94 - 17:34

تا به حال ندیده بودم واقعا چه جاهایی داره ایران

محمد رضا رحمانی

محمد رضا رحمانی پنجشنبه 2 مهر 94 - 17:35

واقعا اینجا ایرانه ؟

امیرطاها یوسف زاده

امیرطاها یوسف زاده جمعه 3 مهر 94 - 11:46

اینجا عالیه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]