روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی2

روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی2

1ـ عبور از رودخانه به روش حلقه ای:
یکی از روشهایی که برای عبور از آبهای کم عمق که سرعت زیادی ندارند از آن استفاده می‌شود عبور به صورت حلقه ای می‌باشد. همواره این موضوع را به خاطر بسپارید که تعادل دو یا چند نفر در آب بیشتر از یک نفر است. در این روش بدین صورت عمل می‌گردد که گروههای سه نفری تشکیل داده و یک حلقه دایره ای درون آب ایجاد کنید. دستهای خود را دور کمر یکدیگر قلاب کرده و قوی‌ترین فرد گروه رو به بالا دست رودخانه قرار می‌گیرد. در این وضعیت در حالی که یکدیگر را محکم گرفته اید به صورت تراورسی از عرض رودخانه عبور کنید و در صورت نیاز یکدیگر را پشتیبانی نمایید. گاهی اوقات لازم است که به صورت چرخشی در مسیر رودخانه حرکت نمایید به طوری که همزمان هم عمل چرخیدن پیرامون دایره تشکیل شده و هم عمل تراورس (عبور عرضی) را انجام دهید. این سیستم را تا زمان رسیدن به ساحل روبرو و حفظ کرده و هیچ گاه در بین راه یکدیگر را رها نکنید.
2ـ عبور از رودخانه به روش زنجیره ای یا خطی
در این روش نفرات به صورت ستونی و پشت سر هم قرار می‌گیرند و ضمن اینکه روی نفرات به سمت بالا دست رودخانه است و هر نفر دست خود را دور کمر نفر جلوی خود قلاب می‌کند اقدام به عبور از رودخانه می‌نمایند در این حالت زاویه بدن نفرات نسبت به جهت جریان آب اندکی مایل و حرکت به صورت خرچنگی و در عرض رودخانه صورت می‌گیرد. نفر جلوی گروه می‌تواند به کمک باتون کوهنوردی تعادل خود و در نتیجه تعادل دیگر اعضای گروه را بهتر حفظ نماید.
3ـ عبوراز رودخانه به روش مثلثی
روش فوق را با کمی تغییر در آرایش قرارگیری نفرات نسبت به یکدیگر می‌توان به صورت مثلثی تبدیل نمود. بدین صورت که یک نفر در جلوی گروه قرار گرفته و نفرات دیگر به صورت یک مثلث در پشت سر او ایستاده و با قلاب کردن دستهای خود به دور کمر یکدیگر به عبور از عرض رودخانه می‌پردازند.
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی2
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی2
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی2

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]