قشم زیبا

قشم زیبا

غارهای خربس یاخورجین:دردوره پیش ازاسلام به وجودآمده ومیگن به دوره مادهاهستش 4دهانه غارازدرون به هم پیوسته 20تا30متربه چشم میخوره ودرروستای رمچاه قرارداردودردرون این غارهاتالارمیانی ودهلیزهای انشعابی وجودداره که مردم ازآن به عنوان پناهگاه ویانیایشگاه استفاده میکردن ومیگن محل نیایشگاه پیروان میترائیسم وبرای پرستشگاه آناهیتا(خدای آب)بوده است:دردوره پیش ازاسلام به وجودآمده ومیگن به دوره مادهاهستش 4دهانه غارازدرون به هم پیوسته 20تا30متربه چشم میخوره ودرروستای رمچاه قرارداردودردرون این غارهاتالارمیانی ودهلیزهای انشعابی وجودداره که مردم ازآن به عنوان پناهگاه ویانیایشگاه استفاده میکردن ومیگن محل نیایشگاه پیروان میترائیسم وبرای پرستشگاه آناهیتا(خدای آب)بوده است
قشم زیبا
قشم زیبا
قشم زیبا
قشم زیبا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]