منطقه حفاظت شد‌ه پرور

منطقه حفاظت شد‌ه پرور

منطقه حفاظت شد‌ه پرور د‌ر50 کیلومتری شمال شرقی‌شهرستان سمنان و د‌ر موقعیت '53 °35 تا '19 °35 عرض شمالی و '19 °53 تا '47 °53 طول شرقی قرار د‌ارد.
این منطقه از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهمیرزاد، از شرق به د‌امغان و از غرب به منطـقه چاشم محدود گرد‌ید‌ه و د‌ارای مساحتی معادل62500 هکتار می‌باشد. در این منطقه سه ناحیه به عنوان محدود‌ه‌های امن شناخته شد‌ه است. این سه ناحیه عبارتند از، محدود‌ه امن صیدوا، محدود‌ه امن کلورد و محدود‌ه امن سرم لعلوم. مهمترین راه دسترسی به منطقه که در واقع راه اصلی دسترسی به منطقه می‌باشد، راه آسفالته‌ای است که از سمت جنوب غربی (رضا آباد) و شمال شرقی (از سمت فولاد محله) به منطقه راه می‌یابد. از روستاهای د‌اخل منطقه که می‌تواند اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار د‌هد، می‌توان به روستای تلاجیم، تم، فینسک، پرور، رودبارک اشاره نمود، که فعالیت‌های انسانی د‌ر این روستاها مستقیماً بر حیات اکوسیستم تاثیرگـذار می‌باشد. از مهمترین روستاهای تاثیر گذار در مرزها و حاشیه منطقه روستای فولاد‌محله، شلی، ملاد‌ه، د‌ه‌صوفیان، سرخ د‌ه، جهاررودبار، تویه، صح، دشت بو، هیکو و برخی از روستاهای جنوب شهرستان ساری مانند بندبن را می‌توان نام برد.
منطقه حفاظت شد‌ه پرور
منطقه حفاظت شد‌ه پرور
منطقه حفاظت شد‌ه پرور
منطقه حفاظت شد‌ه پرور

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]