شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کاش میشد بروم
ساز دلی را امروز
پیش یک سازگر چیره سفارش بدهم
و بگویم استاد
تاری از بهر دلم میخواهم
هر صدایی بدهد
هر چه باشد
تنها
کوک دائم باشد
موسیقی عاشیقلار از جمله انواع موسیقی سنتی آذری است

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]