خسارت این روزهای ایلام

خسارت این روزهای ایلام

بخاطر برداشتهای آب زیر سطحی و کمی بارش سطح زیرین حالت اسفنجی شده وسبب نشست سطح روی زمین میشه.
خسارت این روزهای ایلام
خسارت این روزهای ایلام
خسارت این روزهای ایلام
خسارت این روزهای ایلام
خسارت این روزهای ایلام

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]