سیستان عزیز

سیستان عزیز

بفرمایید "قندک" ، خربزه‌ی بسیار شیرین دیربرداشت از بستر خشکیده‌ی مادر سیستان؛ هامون سخاوتمند. هدیه ای به مردم زحمتکش مظلوم قانعش...
سیستان عزیز
سیستان عزیز
سیستان عزیز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]