بازار وکیل ، زیباترین بازار تاریخی ایران

بازار وکیل ، زیباترین بازار تاریخی ایران

بازار وکیل که از آثار زیبای دوران صفویه است در محله درب شا ه زاده جنب مسجد جامع وکیل واقع شده است. این بازار مشتمل بر یک رشته حجره‌های شمالی - جنوبی و یک رشته خاوری - باختری است. راسته شمالی- جنوبی بازار از دو جناح ترکیب شده و در هر جناح 41 زوج مغازه وسیع ساخته اند. در خاور و باختر جناح شمالی آن کاروان سراهای روغنی، احمد، گمرک و ضرابخانه ساخته شده است که هر یک از آن‌ها حجره‌های متعدد دارند .
در چهار سوق بازار وکیل، روی یک هشتی بزرگ تاق ضربی بسیار وسیع و مرتفعی ساخته اند که از شاهکارهای معماری به شمار می‌رود و با این که تاکنون متجاوز از دویست سال از عمر آن می‌گذرد. کوچک‌ترین شکافی بر نداشته است. در حال حاضر، بازار وکیل شهر شیراز بر اثر امتداد خیابان کریم خان زند به دو قسمت تقسیم شده است
بازار وکیل ، زیباترین بازار تاریخی ایران
بازار وکیل ، زیباترین بازار تاریخی ایران
بازار وکیل ، زیباترین بازار تاریخی ایران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]