بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر

بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر

هفت سنگ،یک بازی بومی است . همان طور که از اسمش پیداست با روی هم گذاشتن هفت تکه سنگ صاف از بزرگ به کوچک بازی شروع می‌شود. یک گروه محافظ آن سنگها هستند و گروهی سعی در فروریختن ستون سنگی دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، محافظان توپ را می‌یابند و آن را مخفی می‌کنند و به دنبال برنده‌ها می‌دوند. از طرفی گروه مقابل سعی می‌کند هفت سنگ را دوباره بچیند و برنده بازی بشود.
بازی یک قل و دوقل با هدف کلی به وجود آوردن حس اندیشه و ذهن، دقت در نگاه و حرکات موزون دستها بسیار جذاب و هیجان انگیز است. سرگرمی و فهم کاربرد ریاضی در مسائل زندگی و اقتصادی نیز از اهداف جزئی این بازی به شمار می‌رود.
بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر
بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر
بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر
بازی‌های بومی زنان کردستان به روایت تصویر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]