شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

شمعدانی‌های سفال شکسته به ویرانی این ملک رضایت دادند....
شعر:محمد حمزه پور
خانه سفال تبریز...

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]