شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ضرب المثل شیرازی:
ارسی پسک پیشک ندار .. رسیده به کفش پاشنه دار .. قربون کار کردگار ..
معنی : کفشی که پس و پیش ندارد ( منظور دمپایی ) رسیده به کفش پاشنه دار
این ضرب المثل در مواری بکار میرود که شخصی از هیچ به همه چیز رسیده و خودش را گم کرده باشد .

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]