غار دانیال

غار دانیال

این غارزیبا درارتفاعات مشرف به سلمانشهر در30 کیلومتری شرق تنکابن درمسیر ارتباطی کناره چالوس به تنکابن قراردارد این شهردرساحل زیبای خزرواقع شده ومسیر دسترسی به غار دانیال ازوسط شهر وازخیابان میانی شهرومحورارتباتی درمحل میدان مرکزی شهر ووارد خیابان دری گوشه میشود.
این خیابان درادامه شهر خارج وبطرف جنوب ودامنه البزادامه پیدامیکتد ودرخاتمه به چاری میرسد واز وسط رود چاری گذشته وپایان می‌یابد. که فاصله تنکابن تاآخر روستای چاری 4 کیلومتری بوده واز محل باپای به 1 ساعت زمان لازم ا ست تا باعبور از ارتفاعات بلاع وئیبا وجنگلی به دهانه غاررسید .
داخل غار بسیار سرد بوده وآب گوارا وسردی هم درداخل جاری است مواد آهگی چکیده ازشقف غار منظره زیبایی دارد پهنای غار از 2 الی 5 متر متغیر است وطول آن نامعلوم است وبه گفته بومیان به 6000 متر می‌رسد .شباهت زیادی بین این غار وغار علیصدر وجوددارد این محل برای اجرای تور برای هر گروه سنی جالب ودلپذیر است
غار دانیال
غار دانیال
غار دانیال
غار دانیال
غار دانیال

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]