گورستان ظهیرالدوله

گورستان ظهیرالدوله

یه گورستان قدیمی و با ارزش تاریخی که اعتبار خودش رو مدیون بزرگان ادب، هنر، سیاست و آزادی‌خواهان معروفه و فقط دو روز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۹ تا ۴ بعدازظهر برای بازدید اقوام و آشنایان افراد متوفی و عامه مردم بازه. این قبرستان، نزدیک به ۴۰۰ قبر رو در خودش جای داده که اکثر قبرها در حال خراب شدن و فرسایشه. (گورستان ظهیرالدوله بزم خاموش کسانی است که ایران را به نوا و ترانه مهمان کردند.)
گورستان ظهیرالدوله
گورستان ظهیرالدوله
گورستان ظهیرالدوله
گورستان ظهیرالدوله
گورستان ظهیرالدوله

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]