داماش

داماش

گشتی داشتم به داماش . جای زیبایی است مخصوصن اگر هوا ابری و مه آلود باشد. مسیر را از لوشان رفتم و از مسیر بره سر و توتکابن به رستم آباد رفتم و از اتوبان برگشتم. از لوشان تا داماش تقریبن یکساعتی راه است و جاده هم تا جیرنده بد نیست ولی از آنجا تا داماش عملا خاکی است.
از داماش تا دو راهی کلیشم هم خاکی است و از آنجا تا توتکابن اسفالت است. در ضمن در همین مسیر جاده ای جدا میشود و به دیلمان میرود ولی نمیدانم چقدرش خاکیست. روی هم رفتنش ارزش دارد.

منبع :
Amir Sarreshtehdari
داماش
داماش
داماش
داماش
داماش

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]