مراسم چهل پنبه

مراسم چهل پنبه

در همدان در زمانهای قدیم وقتی خداوند به خانواده ای فرزندی می‌داد برای اینکه چشمش نکنند واز گزندها به دورباشد جدا از توسل به خدا و ائمه آئینهای سنتی داشتند: ازجمله یکی به اسم چهل پنبه ، قنداق بچه را که می‌بستند دورفندق یا گردویی را نقره می‌گرفتند وبرلباس بچه روی شانه اش وصل می‌کردند.
باباقوری :یه یاقوت شبیه چشم رابا تور قرمزی برروی قنداق بچه می‌انداختند وبعد درشکه ای را صدا می‌کردند وبا قنداق بچه و خواهرهای بچه می‌رفتند تا پیش چشمه بعد داخل پنبه اسپندمی ریختند وگردش می‌کردند و میانداختند روی آتش وبعد همزمان با آن می‌خواندند. اسپند دانه دانه ، اسپند سی وسه دانه ، آمدیم لب رودخانه ،بریزیم پنبه دانه ،تا روله مان سالم بمانه، به حق شاه زمانه .....!
مراسم چهل پنبه
مراسم چهل پنبه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]