کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

بررسی‌های باستان شناختی اخیر منجر به کشف شمار زیادی از مکان‌های مربوط به ادوار پارینه سنگی قدیم،میانه ،جدید و فراپارینه سنگی در ناحیه هلیلان در حاشیه رودخانه سیمره درشمال شرق ایلام شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،داود داودی سرپرست هیات کاوش منطقه هلیلان با اعلام این خبر گفت : مهمترین اهداف این بررسی شناسایی محوطه‌های پارینه سنگی در ارتباط با خصوصیات توپوگرافی هر محوطه،محیط پیرامون و آسیب شناسی محوطه است.
وی افزود:این کاوشها در واقع بازنگری بررسی‌های صورت گرفت توسط تیم دانمارکی به سرپرستی پدر موتنسن در دودهه آخر پیش از انقلاب است.
داودی از دیگر اهداف این مطالعات را تعریف کاربری محوطه‌های پارینه سنگی ،گونه شناسی و طبقه بندی مصنوعات سنگی ،گاهنگاری نسبی منطقه در ارتباط با فازهای مختلف دوره پارینه سنگی ، تهیه نقشه پارینه سنگی منطقه و بررسی میزان اهمیت دوره پارینه سنگی هلیلان نسبت به پارینه سنگی ایران و غرب آسیا عنوان کرد.
اوخاطرنشان ساخت که آثار کشف شده اهمیت بیش ازپیش این ناحیه مهم فرهنگی درغرب ایران را ثابت می‌کند.
گفتنی است ،بررسی‌های هیات دانمارکی در پیش از انقلاب منجر به کشف ومعرفی 24مکان پارینه سنگی دراین ناحیه شد .این هیات در غارهای "مرگرگه لان" و" مر روس" اقدام به گمانه زنی کرد .
درسالهای 91و 92 هیاتی به سرپرستی داود داودی ضمن بازدید از محوطه‌های پارینه سنگی هلیلان به نتایجی متفاوت با آنچه دانمارکی‌ها بدست آورده بودند ، دست یافت که نتایج این تحقیقات را در مقالات بین المللی منتشر کرد.
مجوز کاوش در منطقه هلیلان توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درابان ماه 94صادر شده است.

منبع :http://www.chtn.ir/
کشفیات جدید پارینه سنگی در ایلام

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]