شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ضرب المثلهای بیرجندی (1)
به جوُ رسیده یه که به نُو رسیده یه
یعنی به درامدی دست یافته تا خوب و بهتر از این زندگی کند .
اگر عروسی نکردُم وّر پُشت بونِ عروسی برفتُم .
یعنی اگر خودم یه کاری رو انجام ندادم ولی خیلی هم بی اطلاع نیستم.
اّدمه ِگدا ، ایِ همه اَدا
یعنی آدم گدا واین همه ادا

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]