شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

دختر کوچک ترکمن
این چنین تند میبافی
و آرزوهایت را پشت رنگهای قالی
به دار میکشی....

*قالی ترکمن*

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی شنبه 31 مرداد 94 - 17:03

چه شعر قشنگی بود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]