شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

یاریم تپه
این تپه باستانی در 9 کیلومتری جنوب گنبد کاووس قرار دارد. بقایای به دست آمده از این تپه حداکثر به دوره نوسنگی حدود هزاره پنجم پ م میرسد. این تپه آثار معماری نیز دارد که در آنها دیوارها از خشت تشکیل شده اند و کف از خاک کوبیده،سفالهای به دست آمده به پنج گروه تقسیم میشوند.سفالهای دوره نوسنگی که دست ساز هستند،سفالهای قرمز،سفالهای خاکستری،نارنجی وقرمز پارتی.در دوره نو سنگی ساکنان این تپه اجساد را در زیر خانه‌های خود دفن میکردند و پس از دوره آهن اجساد خود را در بیرون از خانه‌ها در گورستانی کنار تپه دفن میکردند

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]