نماد اصفهان

نماد اصفهان

نگاره تاریخی منقوش بر کاشی کاری‌های سردر بازار قیصریه اصفهان به عنوان نماد مخصوص اصفهان انتخاب شده است. این نگاره تاریخی نقش تصویر فرد تیراندازی را با سر انسان و تنه شیر و دم اژدها نشان کردند
دلیل انتخاب آذر ماه(برج قوس) برای اصفهان این بود که براساس مستندات تاریخی طالع بینان شهر اصفهان در ماه آذر(قوس) دیده شده است. براساس اسناد تاریخی در بسیاری متون کهن خشت اول شهر اصفهان را در ماه آذر گذاشتند و برج قوس را طالع اصفهان انتخاب کردند
آندره گدار به این موضوع اشاره کرده است که؛«ایرانیان با دانستن نجوم،احداث اصفهان را در برج قوس تعیین کردند و آن را بر سر در شاهی قیصریه قرار دادند.»
نماد اصفهان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]