یک سال زندگی به سبک بوقلمون

یک سال زندگی به سبک بوقلمون

"جو هوتو" کارشناس حیوانات است که برای اثبات یک فرضیه غلط یکسال از زندگی اش را با بوقلمون‌های گذرانده است.کارشناسان بسیاری در عرصه‌های مختلف کاری هستند که برای بدست آوردن نتایج تحقیقاتی خاصی شرایط زندگی خودشان را عوض می‌کنند. برخی از آن‌ها حتی تمام زندگی خود را وقف یک کار خاص می‌کنند.
"جو هوتو" کارشناس حیوانات است که برای اثبات یک فرضیه غلط یکسال از زندگی اش را با بوقلمون‌های گذرانده است. او اینکار را کرد تا نشان دهد بوقلمون‌ها حیوانات خنگی نیستند.او برای آنکه بتواند وارد دنیای بوقلمون‌ها شود ابتدا چند تخم پیدا کرده ومنتظر شد تا جوجه‌ها سر از تخم درآورند سپس مقابل آن‌ها رفت تا شاید بتواند خود را به عنوان مادر به آن‌ها ثابت کند.
بعد از اینکه او خود را به عنوان مادر بوقلمون‌ها به جوجه‌ها القا کرد دیگر مجبور بود تا آن‌ها را پرورش دهد و 24 ساعته باید مواظب آن‌ها می‌بود و برای اینکار مجبور بود در کنارآنها روی خاک بخوابد و از روی زمین غذا پیدا کند.
او در مدت یکسال توانست خود را به عنوان مادر به بیش از 25 تا 30 بوقلمون ثابت کند و پس از آن با انجام تحقیقات مختلف روی آن‌ها متوجه شد که بوقلمون‌ها حیواناتی هستند که در اندازه خود باهوش و زرنگ اند.
یک سال زندگی به سبک بوقلمون
یک سال زندگی به سبک بوقلمون

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]