موزه اردوس

موزه اردوس

موزه اردوس Eedos در مرکز شهر اردوس – مغولستان – به عنوان یک سیتی سنتر توسط معماران ام . ای . دی MAD ، با مفهومی از یک انعکاس و واکنش به کلیات مجموعه ، طراحی و در حال ساخت می‌باشد. طرح ساختار ، طبیعی با هسته ای نامنظم در تضاد با شهر ِبرنامه ریزی شده ، مناظر داخلی کاملأ جدا و مستقل را از دید بیرونی فراهم می‌کند. ساختمان موزه در یک فلزی روزنه دار و بازتابنده پیچیده شده و بنابراین سطح و نمای موزه ، یک انعکاسی قطعه قطعه از محیط اطراف خود می‌دهد. فضای داخلی تبدیل به یک فضای جدید عمومی و به چند سالن نمایشگاه تقسیم شده که توسط دیوارهای منحنی سفید و متوالی به هم متصل میشوند. سقف لعابیِ شیشه ای ، اجازه ورود نور به فضای داخلی را می‌دهد ، در حالی که تکه تکه بودن آن مانند یک تهویه طبیعی عمل می‌کند.
موزه اردوس
موزه اردوس
موزه اردوس
موزه اردوس

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]