مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر

مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر

مسجد الازهر بین سالهای ۳۵۹ تا ۳۶۱ هجری به دست جوهر صقلی، فرمانده فاطمی و به امر خلیفه معز الدین الله همزمان با بنا نهادن قاهره، ساخته شد. در رمضان سال ۳۶۵ هجری، نخستین فعالیت‌های دانشگاهی در الازهر آغاز شد و علی ابن نعمان کتاب الاختصار را که نوشته پدرش بود در آنجا قرائت نمود و این نخستین سمینار برگزار شده در الازهر به شمار می‌آید. در این سال، علی ابن نعمان بنا به دستور معز الدین، اقدام به تشکیل حلقه هایی جهت مطرح ساختن آموزه‌های شیعی نمود.
وی در این جلسات، کتاب فوق را تدریس می‌نمود. این کتاب به عنوان نخستین متن درسی الازهر شناخته می‌شود. همچنین در عهد عزیز بالله، مسجد الازهر گامی دیگر به پیش نهاد و از یک نظام آموزشی خاص برخوردار گردید و مدرسین بر طبق برنامه درسی مشخص و با دریافت حقوق در آنجا به تدریس می‌پرداختند.
از آنجا که مسجد الازهر به تدریج به یکی از مراکز عمده معارف مذهبی تبدیل شد، همواره مورد توجه حاکمان زمان بوده و تغییرات فراوانی در آن صورت گرفته و از شکل اولیه و ساده خود دور شده است. حاکمان و امیران هر یک به فراخور سلیقه خود و نیاز زمان، بخشهایی را ویران کردند، سازه هایی را به آن افزودند و گاه، بخشی را از نو ساختند. لذا مسجد الازهر سبکی تلفیقی دارد و نمی‌توان آن را به دوره ای خاص نسبت داد.
مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر
مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر
مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر
مسجد الازهر از مهمترین مساجد مصر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]