شھر آبی زیبا Zhouzhuang

شھر آبی زیبا Zhouzhuang

Zhouzhuang یکی از معروف‌ترین شھر ھای آبی چین است که بین دو دریاچه تای و شانگھای واقع شده است. این شھر از ھمه طرف توسط دریاچه ھا و رودخانه ھا احاطه شده و یکی از زیبایی ھای آن خانه ھای سیاه و سفیدی است که در کنار آب راه ھا ساخته شده اند. یکی از جاذبه ھای توریستی این شھر زیبا 14 پل آن است که در طول سال ھای یوان (1368-1271)، مینگ (1644-1368) و چینگ (1911-1644) ساخته شده اند.در بین آنھا دوپل یا پل دوقلو معروف‌ترین است و به عنوان نماد این شھر انتخاب شده. این شھر زیبا از جاذبه ھای توریستی دیگری برخوردار است مانند کاخ " شن تینگ " ساخته شد در 1742 میلادی که دارای 100 اتاق مختلف است و ھمچنین " سالن ژانگ" که در دوره مینگ ساخته شده و دارای 6 حیاط بزرگ و بیش از 70 اتاق است.
شھر آبی زیبا Zhouzhuang
شھر آبی زیبا Zhouzhuang
شھر آبی زیبا Zhouzhuang
شھر آبی زیبا Zhouzhuang
شھر آبی زیبا Zhouzhuang

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]