شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مُـــــــــــــشـتا:
مُشتا نوعی روش صید سنتی آبزیان در استان هرمزگان در جنوب ایران است. این نوع صید با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود. در این روش چوب‌هایی در ساحلکار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می‌شود، که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند. این نوع صید در اکثر سواحل استان هرمزگان انجام می‌شود.
در این نوع صید با استفاده از تور و میله، تور را بصورت افقی در ساحل دریا نصب می‌کنند که با استفاده از جزر و مد دریا آبزی به دام می‌افتد. صید حلوای سفید و سیاه و شوریده از اول اردیبهشت تا پایان خرداد و صید میش ماهی نیز از نیمه اول مرداد تا پایان شهریور ممنوع است.
صید با تورهای منوفلامنت نیز در طول ساحل در آبهای هرمزگان ممنوع است. منوفلامنت تور ریز و نامرئی است که در آن ماهی‌های کوچک صید و سبب نابودی ذخائر آبزیان می‌شود.
مشتا نوعی روش صید آبزیان است که با استفاده از تور و چوب به شکل عدد T در ساحل کار گذاشته می‌شود که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده که با پایین رفتن آب آبزیان داخل آن بوسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

هادی شفیعی

هادی شفیعی دوشنبه 16 شهریور 94 - 16:19

جاالبه

مهدیه جمالی

مهدیه جمالی دوشنبه 16 شهریور 94 - 16:20

لایک

ایلیا مقدم

ایلیا مقدم دوشنبه 16 شهریور 94 - 17:41

اخی :(

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]