شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آداب معاشرت در فرهنگ روستا (1)
سلام کردن
عادت مردم فهیم و ساده روستا این است که هر فرد کوچک‌تر باید بر فردی که از لحاظ سن و سال از او بزرگ‌تر است، سلام کند، مگر در مورد افراد روحانی معمم که در این مورد وقتی شخصی روحانی باشد بهتر آن می‌دانند که دیگران بر او سلام کنند. هر چند که از حیث سن و سال از وی بزرگ‌تر باشند، اگر آن‌ها همدیگر را نشناسند عادت و رسم آن‌ها این است که بر روحانی و معمم باید سلام کرد. به خاطر علم، سواد، آگاهی و دانش و لباس مقدسی که پوشیده است.
می گویند زنان، هر چند هم که مسن باشند بر مردی که نوجوانی را پشت سر گذاشته باید سلام کنند مگر در مورد کودکان و نوجوانان کم سن و سال که آنان بر زنان پیر باید سلام کنند. دیگر این که مردم روستا هنوز هم عادت دارند به محض این که از در وارد شدند بر حاضران سلام کنند و این سنت از لحاظ تربیتی و خانوادگی رواج کامل دارد تا جایی که ممکن است اگر میهمانی یا بزرگ‌تری چند بار به داخل حیاط رفت و برگشت، هر بار بر او سلام می‌کنند هر چند فاصله زمانی اندک باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]