محل دفن هزاران کودک

محل دفن هزاران کودک

قربانی کردن کودکان به پای رب النوع‌ها در زمان‌های قدیم امر مرسومی بوده. مردم دوران باستان برای قربانی کردن بچه ها، محل خاصی داشتند و البته مراسم خاصی. در مراسم آنها کسی حق نداشت در زمان قربانی کردن نوزاد یا کودک گریه زاری راه بیندازد. به نظر آنها با گریه کردن در نگاه رب النوعی که به پایش قربانی می‌ریختند، ارزش قربانی کم می‌شد.
در سال ۱۹۲۱ میلادی باستان شناسان توانستند یکی از عجیب‌ترین معابد مخصوص قربانی کردن کودکان را در تونس پیدا کنند. در معبد «توفت (Tophet) تونس تخته سنگ‌های بزرگی کنار هم قرار داشت که مخصوص قربانی کردن بچه‌ها بود. تخته سنگ هایی کنار هم که نشان می‌داد مردم تونس زمانی تعداد زیادی کودک را با هم به پای رب النوع‌ها سر می‌بریدند. می‌گویند تعدادی از این بچه‌ها در این معبد سر بریده و بعد به خاطر قحطی در منطقه خورده شده اند.
محل دفن هزاران کودک
محل دفن هزاران کودک
محل دفن هزاران کودک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]