مسابقه‌ی فلفل قرمز

مسابقه‌ی فلفل قرمز

در مسابقه‌ی فلفل قرمز شرکت کنندگان باید فلفل‌های آتشین را هم زمان با این که در آبی سرد نشسته اند تا جایی که می‌توانند بخورند و هرچه بیشتر بخورند احتمال برنده شدنشان هم بیشتر است، جالب‌تر از آن این است که در حین خوردن فلفل‌های آتشین رویشان با سطل‌های بسیار بزرگ یخ می‌ریزند.
شرکت کنندگان شجاع این مسابقه باید هم زمان با سوختن و یخ زدن مبارزه کنند، چینی‌ها به راحتی در این مسابقه شرکت می‌کنند و به صورت رسمی عجیب برایشان جا افتاده است و مسابقه‌ی فلفل را جشن آب و آتش می‌نامند.
تماشای شرکت کنندگان حین خوردن فلفل بسیار دیدنی است آن‌ها وضعی عجیب مابین گاز گرفتن فلفل‌ها و زبان هایشان و یخ زدن و فریز شدن دارند، عکس العمل بدن‌های شرکت کنندگان بسیار مختلف است چون به طور معمول امکان تعامل یخ زدن و سوختن برای بدن ممکن نیست به همین خاطر هر یک از شرکت کنندگان به یک نحو عکس العمل نشان می‌دهند،
مسابقه‌ی فلفل قرمز
مسابقه‌ی فلفل قرمز
مسابقه‌ی فلفل قرمز
مسابقه‌ی فلفل قرمز
مسابقه‌ی فلفل قرمز

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]