شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

چگونگی عبور از مرز زمینی ارمنستان
برای رسیدن به مرز ارمنستان باید به استان آذربایجان شرقی،شهرستان جلفا،مرز نوردوز بیایید.این مرز تا تبریز حدود 140 کیلومتر فاصله دارد.پس از ورود به مرز به ترتیب اقدامات زیر را لازمست انجام دهید:
1- کلیه وسایل همراهتان را از وسیله نقلیه(چه اتوبوس و چه سواری شخصی) برداشته و همراه خودتان به داخل ساختمان گمرک ببرید
2- از بانک داخل گمرک فیش بگیرید و با پرداخت 10هزار تومان به ازای هرنفر به شماره حساب مشخص شده بابت عوارض خروجی رسید آنرا دریافت کنید.
3- کلیه وسایل خود به ماموران گمرک نشان داده و از گمرک عبور کنید.
4- فیش بانکی را ضمیمه پاسپورت نموده و جهت ثبت کامپیوتری و مهر خروجی به مامور نیروی انتظامی مستقر در محل تحویل دهید.
5- پاسپورت خود را دریافت و از ساختمان خارج شده،به سمت گمرک ارمنستان حرکت کنید.
6- اگر با اتوبوس آمده اید وسایل و بار خود را مجددا داخل اتوبوس بگذارید ،اتوبوس شما را به گمرک ارمنستان خواهد آورد.
7- اگر با سواری آمده اید وسایل خود را بردارید و حدود 500 متر فاصله تا گمرک ارمنستان را قدم بزنید.
8- در حین عبور از گمرک ایران به سمت ارمنستان ،پاسپورت خود را در دسترس داشته باشید چراکه مرزبانان دو کشور خروج و ورود شما را با بررسی پاسپورت و تطبیق چهره نظارت می‌کنند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]