تولک چیست؟

تولک چیست؟

تولک TOOLAKسبدی است گرد ، دسته دار و کوچک که از برگ‌های نازک درخت خرما در انداز ه‌های مختلف ساخته می‌شود. دسته ودور بالای انرا با استفاده از نخ ورشته ای بود که از کوبیدن پاگ (شاخه هایی که خرما به ان چسپیده است ) بدست می‌امد .
تولک که نوعی زنبیل است در دو نوع دسته دار وبی دسته وجود داشت (اکنون بعنوان صنایع دستی وتزئینات درشهرها استفاده می‌شود ) که ما اوزیها آنکه بی دسته است بنام تولک و آنکه با دسته است بنام زامبیله یا زانبیله می‌شناسیم البته این زانبیله با آن زنبیلی که معمولا چرمی بود وبرای حمل وجابجایی خاک وگچ وغیره در بنایی مورد استفاده بود متفاوت است کاربرد تولک تا آنجا که در خاطر من است بی دسته آن برای آوردن گندم برای پای هاس (آسیاب دستی خانگی ) دسته داران برای رطب چینی .تولک کاربردهای دیگری هم داشت همچون زنبیلی که امروزها استفاده می‌شود در گذشته هم کاربرد حمل مایحتاج کوچک و سبک را داشت که نوع دسته دار آن با تکه پارچه هایی هم تزئین می‌شد .
تولک چیست؟
تولک چیست؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]