چرخ و فلک فلایر سنگاپور

چرخ و فلک فلایر سنگاپور

انرژی شهر را در زیر پای خود در ارتفاع 165 متری از زمین احساس کنید!
ارتفاع فلایر سنگاپور که در نوع خود بزرگترین در دنیا می‌باشد به اندازه 31 زرافه سوار بر هم است و باعث میشود تا نفستان را در سینه حبس کنید. با وجود دید باز 360 درجه قادر خواهید بود تا زیبائی‌های سنگاپور را تا فاصله 45 کیلومتری تماشا ... ادامه مطلب
چرخ و فلک فلایر سنگاپور