طاق سنگی

بلندترین طاق سنگی در ایران

طاق سنگی- خضری دشت بیاض-خراسان جنوبی.
جاده گناباد به قاین- 12 کیلومتری غرب خضری در دامنه جنوبی کوههای شمالی روستای ثغوری که در اصل دهانه غار پارس یا فارسان بوده که در زلزله سال 47 سقف آن فروریخته و این طاق بزرگ بجا مانده است.
عکاس آقای رونقی ... ادامه مطلب
بلندترین طاق سنگی در ایران