سلام

ســــــــــــــــــلام

صبحت بخیر
صبح چه طراوتی دارد...
وقتی که قراراست،آغازش سلامی به بهترین هاباشد
صبح چه لطافتی دارد...
وقتی که قراراست ترنم علیک سلام بپیچددرفضای تو...
صبح چه امیدآفرین است...
وقتی که صدای همنفسی باران،پشت شیشه پنجره غوغاکرده...
صبح چه شیرین است...
وقتی که طعم مهربانی،گلوگیرغم ... ادامه مطلب
ســــــــــــــــــلام