آمار سفر ایرانیان

ایرانیان بیشتر کجا سفر می‌کنند؟

یشتر آمار مسافرت برای ترکیه می‌باشد که حدود 6 میلیون سفر در سال می‌باش د و اگر هزینه هر نفر با خرید به طور متوسط سه و نیم میلیون تومان در نظر گرفته شود کل این هزینه بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان خواهد شد که حدود 30 برابر مسافرت‌های حج تمتع به عربستان می‌باشد.
2-مالزی:
در سال حدود 75 هزار نفر به مالزی سفر می‌کنند که هزینه هر نفر با خرید حدود 4 میلیون تومان برآورد می‌شود که کل این مبلغ 300 میلیارد تومان است.
3-تایلند :
در سال حدود 80 هزار نفر به تایلند سفر می‌کنند که هزینه هر نفر با خرید حدود 4 میلیون برآورد می‌شود و کل این مبلغ 320 میلیارد تومان است.
4_ امارات:
در سال حدود 280 هزار نفر عازم امارات هستند که هزینه هر نفر با خرید بطور متوسط 2/5 میلیون تومان برآورد می‌شود که کل این مبلغ 700 میلیارد تومان است .
5_حج تمتع :
امسال حدود 64 هزار نفر عازم حج تمتع بودند که هزینه هر نفر با خرید حدود 11 میلیون تومان برآورد می‌شود که کل مبلغ 704 میلیارد تومان می‌شود.
6_حج عمره :
در سال حدود 800 هزار نفر برای حج عمره عازم هستند که هزینه هر نفر با خرید حدود 2/5 میلیون برآورد میشود که کل مبلغ 2000 میلیارد می‌شود. ... ادامه مطلب
ایرانیان بیشتر کجا سفر می‌کنند؟