رسوم کلوخ پزی در اقلید فارس

رسم کلوخ پز در اقلید

روش کار به این صورت بود که دو نفر مسئول برپایی محل پختن سیب زمینی می‌شدند و یکی دو نفر دیگر به سیب زمینی‌ها ریز و درش را جدا می‌کنند.دو نفر مسئول محل پخت ،کلوخ‌های گلی را از زمین‌های اطراف خود جمع می‌کردند و در دایره ای به قطر حدود نیم متر می‌چیدند و در هر ردیف که بالاتر می‌رفتند قطر این دایره را کمتر ... ادامه مطلب
رسم کلوخ پز در اقلید

رسوم کلوخ پزی در اقلید فارس

روش کار به این صورت است که دو نفر مسئول برپایی محل پختن سیب زمینی می‌شوندو یکی دو نفر دیگر به سیب زمینی‌ها ریز و درش را جدا می‌کنند.دو نفر مسئول محل پخت ،کلوخ‌های گلی را از زمین‌های اطراف خود جمع می‌کنند و در دایره ای به قطر حدود نیم متر می‌چینند و در هر ردیف که بالاتر می‌رفتند قطر این دایره را کمتر می‌کردند تادرنهایت در ارتفاع شصت هفتاد سانتیمتری این کلوخ‌ها به هم برسند ویک شکل گنبدی پیدا می‌کند که بین کلوخ‌ها هم فضاهای کوچکی باز می‌ماند.
با بیرون کشیدن یکی از کلوخ‌ها ردیف پایین دربی در این گنبد ایجاد می‌شد که از همین راه چوب زیادی را داخل گنبد کلوخی می‌کنند و آنها را آتش می‌زنند.آتش ایجاد شده شروع به گرم کردن سطح داخلی کلوخ‌ها میکند و با اضافه کردن دائمی چوب به آتش آنقدر این کار ادامه پیدا می‌کند تا سطح داخلی همه کلوخ‌ها از شدت حرارت سرخ سرخ شود.
سپس با یک بیل کوچک همه ذغالها و چوبهای نیمه سوخته را آرام آرام از داخل این گنبد خارج می‌کنندوهمه سیب زمینی‌ها را یکی یکی داخل گنبد میگذارند.با ورود آخرین سیب زمینی به زیر گنبد کلوخ‌های سرخ از حرارت و با فرمان یکی از افراد گروه همگی شروع به خراب کردن گنبد می‌کنند و سیب زمینی‌ها زیر تلی از کلوخ‌های داغ و پر حرارت مدفون می‌شوند.بعد از حدود یکساعت برگشته وبه سراغ سیب زمینیها میروند ... ادامه مطلب
رسوم کلوخ پزی در اقلید فارس