روستای ابوالوفا

سنگ قبرهای تاریخی !##!راه پله!##! شدند

در حرکتی قابل تامل و در میان سکون متولیان میراث فرهنگی استان لرستان قبرستان قدیمی ابوالوفا تخریب شد تا از سنگ قبرهای قدیمی اش به عنوان راه پله استفاده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، قبرستان روستای ابوالوفای کوهدشت که پیرامون آرامگاه امامزاده ابوالوفا قرار گرفته است، یکی از قبرستانهای قدیمی کوهدشت است ... ادامه مطلب
سنگ قبرهای تاریخی !##!راه پله!##! شدند