محله‌های قدیمی شهر کرمان

محله‌های قدیمی شهر کرمان

وجود بیش از سی محله قدیمی در شهر کرمان از قدمت وسابقه کهن این شهر کویری حکایت دارند.
معروف‌ترین این محله‌ها عبارتند از:
۱- محله شهر ۲- محله شاه عادل ۳- محله قبه سبز ۴- محله علویان ۵- محله خواجه خضر ۶- محله یهودی‌ها ۷-محله دولت خانه ۸- محله گودال خشت مال‌ها ۹- محله گلبازخان ۱۰- محله بازار شاه ۱۱- محله میدان قلعه ۱۲- محله چهارسو کهنه ۱۳- محله مسجد ملک ۱۴- گبر محله ۱۵- محله دروازه ریگ ۱۶- محله قلعه محمود ۱۷- محله جو مؤیدی ۱۸- محله زریسف ۱۹- محله کوچه ماهانی و ...
نام بیشتر این محله‌ها از اماکن و آثار مطرح در هر محله، شخصیت‌های دینی، گروه‌ها و اقلیت ها،حکام و پهلوانان گرفته شده است. برای مثال حضور زرتشتیان دلیل نام گذاری محله گبری و حضور یهودیان دلیل نام گذاری محله یهودیان بوده است. همچنین به دلیل سکونت گلبازخان سردار و پهلوان جیرفتی، محله گلبازخان به این نام نامیده شده است و محله میدان قلعه به دلیل همجوار بودن با قلعه محمود از زمان افغان‌ها به این نام خوانده شده است. بیشتر خانواده‌های کرمانی اصیل ساکن محله بازار شاه بوده اند. ... ادامه مطلب
محله‌های قدیمی شهر کرمان